Vi tar vårt ansvar

Samhällets utveckling pekar åt ett ökat intresse för olika former av ”mer”. Mer saker, mer möjligheter, mer brus, mer av allt. I centrum av överflöd vill vi uppmana den enskilde individen, såväl som den stora organisationen att tänka mindre. Den unika produkten, den avskalade förpackningen, den frånkopplade stunden och den informerade tanken. Ett steg i det arbetet är att tydligt kommunicera hur vi arbetar för ökad medvetenhet och bra, miljöriktiga val. Genom vårt hållbarhetsarbete vill vi visa att vi tar ansvar – och samtidigt inspirera branschen att göra detsamma. Vi arbetar för att bidra till hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Vårt engagemang - det ska vara enkelt att gynna miljön

Vi har under många år arbetat aktivt med miljöfrågor för att implementera ett hållbarhetstänk i organisationens dagliga arbete. I strävan mot ett mer hållbart samhälle uppmuntrar vi metoder som minimerar miljöpåverkan och vill underlätta för branschen såväl som konsumenten att enkelt kunna göra bra och genomtänkta val, inte minst på våra event. Det ska vara enkelt att gynna miljön. Vi som samlar branschen och skapar möjligheter för leverantörer att mötas måste också vara noggranna med att föregå med gott exempel. Vi iakttar processer och material som kan vara skadliga för miljön och arbetar för att minska resursförbrukningen.

Hållbarhetspolicy

Vi arbetar efter följande principer

  • Vi arbetar för ökad resurseffektivitet både i den egna verksamheten och genom våra produkter och tjänster

  • Vi arbetar förebyggande för att minska miljöpåverkan och uppmanar våra leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners att göra detsamma

  • Vi eftersträvar transparens från våra leverantörer och underleverantörer för att försäkra oss om att hållbarhet och miljötänk är en prioriterad fråga i processens alla led

  • Genom medvetna val och nyfikenhet för nya metoder försäkrar vi oss om att bidra positivt till branschen vi verkar i såväl som till samhället i stort

  • Med genomarbetade villkor arbetar vi aktivt för att förbättra hälsan och säkerheten på arbetsplatsen

Plastfritt

Vi ska alltid sträva efter att minimera vår plastkonsumtion. På våra event har vi därför övergått till återvinningsbara bestick och engångsmaterial som inte
består av plast. Med detta vill vi också inspirera våra
samarbetspartners att göra detsamma

Medvetna val

Vårt användande av miljöpåfrestande kemikalier är
minimal och vi väljer miljömärkta och miljökompenserade alternativ i den utsträckning det går. Vi minskar
mängden tryckt material och väljer miljövänliga
alternativ.

Transport

Vi eftersträvar att välja de mest miljöanpassade alternativen för persontransporter. Vi väljer tåg framför
flyg och arbetar för att utveckla användandet av klimatkompenserade alternativ även för organisationens
övrig transporter

Kommunikation & diskussion

Vi låter hållbarhet och miljö vara en viktig ledstjärna
i all vår externa såväl som interna kommunikation.
Genom tydlig kommunikation vill vi uppmana
branschen att ta ansvar och ställa krav på varandra. Vi
tror att kommunikation och diskussion skapar hållbarhetsvinster som gynnar hela samhället.

Avfallshantering

I samband med våra event produceras stora mängder avfall. För att minska mängden arbetar vi aktivt med att analysera och förbättra avfallshanteringen och har utökat sophanteringen på samtliga event. Vi återvinner och återanvänder så stor del av våra produkter som möjligt och det avfall vi producerar sorteras och skickas till återvinning.

Kompetens & ansvar

I vår interna kommunikation uppmanar vi medarbetare att engagera sig i hållbarhetsfrågan. Vi förespråkar medvetna val och är tydliga med att implementera och kommunicera vårt hållbarhetsarbete i hela organisationen.

Med denna policy vill vi redogöra vårt arbete mot en mer hållbar bransch där den enskilde individen, såväl som den gemensamma gruppen tar ansvar och gör medvetna val. Vi möter samhällets behov, är nyfikna på innovativa metoder och arbetar för att kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt hållbarhetsarbete. Och vi tror på att ingen kan göra allt – men alla kan göra något.

Scroll to Top