Vär­me­dis­play Al­to-​Shaam Di­men­sion: 1226x­692x­1919mm Ka­pa­ci­tet: 50 kyck­ling­ar i frp Ef­fekt: 400V, 5,7 KW Vikt: 245 kg Med mjuk och ex­akt varm­håll­nings­tek­nik hålls ma­ten varm länge pre­cis som om den just kom­mit ur ug­nen. Med Ha­lo heat kan du hål­la man­ten varm, fr­säch, och saf­tig be­tyd­ligt läng­re än nå­gon an­nan tek­nik. ha­lo heat har många för­de­lar. För­höjd kva­li­tet – den mju­ka Ha­lo Heat-​vrä­men hål­le rma­ten varm helt jämnt från al­la håll. Det­ta gö­ra att den per­fek­ta tem­pe­ra­tu­ren be­hålls ut­an att tor­ka ur ma­ten. Ing­et vat­ten-​ I åra­tal har al­la in­om in­du­strin va­rit över­ty­ga­de om att det krävs ånga för att hål­la ma­ten saf­tig. Fak­tum är att ånga in­te gör någon­ting för att för­hö­ja kva­li­te­ten el­ler håll­bar­he­ten. Tvärt om med­för vat­te­n­in­stal­la­tio­nen en hel räc­ka med ex­tra pro­blem i han­te­ring­en. Mil­jö­vän­ligt – Låg ener­gi­för­bruk­ning, ing­en vat­ten­till­för­sel samt av­lopp är ba­ra någ­ra av skä­len till att Al­to-​Shaams dis­play­er är mer mil­jö­vän­li­ga. Spa­ra tu­sen­tals kro­nor ge­nom enkla­re in­stal­la­tio­ner.

Scroll to Top